Vad räknas som en våning ?

Hur definieras enplans/ tvåplans-hus?
Kan man ha ett enplanshus med förhöjt väggliv eller med mansardtak och inredd vind och få det bedömt som en enplanshus förutsatt att man håller sig inom värdena för byggnads- och nockhöjd?

Stämmer det att vid en våning inte räknas som sådan vid bygglovsprövning om avståndet mellan dess golvnivå och skärningspunkten för byggnadshöjden är mindre än 1,5 meter?

Kommentarer

 • Hej Markus,

  Tack för ditt inlägg på Huddinge kommuns frågeforum,

  Enligt Plan- och byggförordningen 1 kap. 4 § avses med våning i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

  En vind ska anses vara en våning endast om:

  1. Ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
  2. Byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.

  En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej Jonah, du hänvisar i artikeln till Boverkets rapport 2016:30 - men där definieras vind helt annorlunda än det du beskriver. Kan man använda vindsdefinitionen från Boverkets rapport 2016:30 när man söker bygglov?
 • Hej Erik,

  Den rapport som vi tidigare har hänvisat till (2016:30) var en utredning som aldrig införlivades i lagstiftningen.
  Det som står i denna gäller alltså inte, utan det är vad som står i Plan- och byggförordningen 1 kap. 4 §, som vi har hänvisat till ovan som gäller.

  Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

  En vind ska anses vara en våning endast om
  1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
  2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.

  En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.


  Stort tack för att du har uppmärksammat detta och vi kommer att ändra detta omgående.

  Önskar dig en fin dag,

  Vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej tack för info. Kan du beskrivs närmare den diffusa punkten 1 - när kan ett bostadsrum eller arbetslokal bedömas kunna inredas - respektive inte inredas - i utrymmet? Tack, Erik
 • Hej Erik,

  Det är inte en helt lätt bedömning att göra, men av rättspraxis kan följande omständigheter ligga till grund för bedömningen:

  - Om rumshöjden är tillräcklig för att utrymmet ska kunna nyttjas för bostadsändamål eller arbetslokal.
  - Om det finns en passage till utrymmet, till exempel i form av en trappa eller stege.
  - Eventuella takstolar, pelare eller andra byggnadsdelar som påverkar hur ytan kan användas.

  Detta är dock ingen uttömmande eller fullständig lista över delar som kan påverka, och en bedömning ska göras i det enskilda fallet.
  Med vänliga hälsningar

  Önskar dig en fin dag,

  Vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej du skriver: ”Om rumshöjden är tillräcklig för att utrymmet ska kunna nyttjas för bostadsändamål eller arbetslokal.” Vad är rumshöjden som åsyftas. Över 1.9

  tack från Erik
 • Hej och tack för din följdfråga,

  En dom från Mark- och miljööverdomstolen (P 13734-19) ger viss ledning. I det fallet bedömdes en yta som hade en högsta rumshöjd om 2,3 högst meter som inredningsbar. Domstolen hänvisar dock även till Svensk standards definition av bruttoarea. För att en yta ska vara mätvärd som bruttoarea krävs bland annat en rumshöjd om minst 1,9 meter.

  Domstolen poängterar att det är en samlad bedömning som behöver göras utifrån det enskilda fallet, och vi kan därför inte ge ett generellt svar i frågan.

  Ha en fin dag,

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej,

  Vad gäller om källaren inte har rumshöjd som är tillräcklig för att utrymmet ska kunna nyttjas för bostadsändamål eller arbetslokal. Exempelvis om hela källaren har en rumshöjd på 2,1 meter och därför endast kan anses lämplig för tillfällig vistelse och inte bostadsändamål.
  Räknas då källaren som en våning?
 • Hej Erik,

  Tack för din fråga!

  Det går att räkna ut om en källare är en våning, det gör man genom att räkna ut avståndet mellan golvbjälklag (över källaren) och medelmarknivå, men bedömningen om en källare är en våning görs också utifrån det visuella.

  Rumshöjden bestämmer vilka funktioner som går att ha i rummen på den våning som är 2,1 meter, det är förmodligen inte en våning, men det är inte med hjälp av rumshöjden man avgör antalet våningar.

  För att avgöra frågan behöver man veta hur det ser ut just där, med sektion och fasadritningar där marknivåer redovisas intill fasaderna.

  Önskar dig en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej Agnetha!

  Då det står så här:

  En vind ska anses vara en våning endast om
  1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
  2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.

  Betyder det att båda dessa punkter måste uppfyllas för att det ska räknas som en våning? Så om min byggnadshöjd är 0,65 högre ännivån för vindsbjälklagets översida, så räknas det inte som våning?

  Vänliga hälsningar

  Marika
  Marika
 • Hej Marika,

  Tack för din fråga!

  Båda kriterierna behöver vara uppfyllda för att det ska räknas som en våning. För inredning av bostadsrum behöver rummet ha som minst en höjd om 1,9 meter och sträcka sig över 0,6 meter åt sidorna, så om det till exempel är ett sadeltak som gör att rummet bara har en liten punkt som är 1,9 meter kan man inte inreda det som bostadsrum.

  Önskar din en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.