Får man cykla på spåren i Ågesta ?

Jag undrar varför det är tillåtet att cykla på de icke upplysta spåren i Ågesta? 5 km är alldeles sönderkört av cyklister, och man kan knappt gå där. Åk dit och kolla! Många cyklar dessutom på de upplysta spåren, fast det inte är tillåtet.

Kommentarer

 • Hej Gunilla,

  Tack för ditt inlägg!

  Det finns en regel om att man inte får cykla i elbelysta motionsspår så där ska inte cyklister befinna sig. Det finns skyltar uppsatta i området. Stockholm Stad, som ansvarar för spåren, har meddelat att de kommer sätta upp fler skyltar.

  Däremot finns det ingen regel gällande de icke upplysta skogsspåren. Stockholm stad avråder däremot cyklister att använda skogsspåren samt promenaden då dessa är avsedda för de som tar sig fram till fots.

  Önskar dig en fin vecka!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej Gunilla. Var hittar jag regeln om att det inte är tillåtet att cykla i elbelysta motionsspår?
 • Hej Jan,

  Reglerna hittar du i spårkartan för Ågesta på Stockholm Stads hemsida.
  https://motionera.stockholm/siteassets/motionera-simma-och-trana/skidakning/sparkarta-for-agesta.pdf

  Önskar dig en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej Gunilla
  Tack för svar. Men - det är allemansrätten som gäller som grundprincip i naturen och då är det tillåtet att cykla överallt (med undantag för hemfridszon). Är det fråga om reservat så är det reservatet föreskrifter som gäller före allemansrätten. Om det inte är fråga om reservat så måste eventuella förbud stå i kommunens lokala ordningsföreskrifter och där nämns cykling inte alls. Jag antar att det är Stockholms stad som äger marken för Ågesta. Men då marken ligger i Huddinge kommun, är det då inte de lokala stadgarna för Huddinge kommun som gäller?

 • Hej Jan,

  Tack för att du har lyft frågan!

  Det är Stockholm Stad som ska svara på detta. Jag har ställt frågan och fått svar att de behöver undersöka detta vidare bland annat genom att se över beslutet som fattades kring förbudet att cykla. De kommer även lyfta frågan med deras jurist.

  Jag kommer uppdatera denna tråd när jag fått svar. Du har också möjlighet att själv höra av dig till idrottsförvaltningen i Stockholm Stad via e-post: friluft.idrott@stockholm.se.

  Med vänliga hälsningar
  Agnetha Servicecenter
 • Hej Agnetha,

  Jag är lite nyfiken på om man kommit fram till något svar på denna fråga. Personligen kan jag tycka att Huddinge Kommun borde kunna svara på vad som gäller inom kommunens gränser, oavsett vem som äger marken.

  Hälsningar
  Joakim
 • Hej Joakim !

  Tack så mycket din fråga och välkommen till vårt forum.

  Vi har fått svar från Stockholm stad och vår naturvårdsenhet i Huddinge kommun om allemansrätten och hur de ställer sig till frågan om cykling i Ågestaområdet och Lännaskogens naturreservat.

  Stockholm stad ger följande svar:
  Stockholm stads har i egenskap av fastighetsägare uppställt ordningsregler för nyttjandet av elljusspåren som kommunen anlagt och sköter om i Ågesta friluftsområde. Våra ordningsregler för elljusspåren är kopplade till att vi har anlagt och underhåller dessa spår för det särskilda ändamålet. Spåren är avsedda för fotgängare (promenad, löpning m.m.), alternativt skidåkning under säsong ifall iordningställt för sådant ändamål. Dessa spår förstörs av cykling, fordonstrafik m.m. och den avsedda verksamhet hindras då från att nyttja spåren. Dessa reglers dignitet är inte av det slag att de är kopplade till någon straffåtgärd så som ett ignorerande av lokala ordningsföreskrifter kan innebära.

  Huddinge kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter jämställt Ågesta friluftsområde med offentlig plats och det innebär att vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen. Det innebär bl.a. att det krävs polistillstånd för att bedriva verksamhet där som inte stämmer överens med det ändamål (friluftsverksamhet) som platsen har, eller att följa de lokala ordningsföreskrifter som Huddinge kommun bedömt behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på angiven plats. Den del av elljusspåret som är belägen inom naturreservatet omfattas av Lännaskogens reservatregler.

  Allemansrätten föreligger för tillgång till skog och natur. Vår avrådan från cykling i skogsspåren och promenadstråken får därav ses i det ljuset. Det är en rekommendation eller uppmuntran från Stockholms stads sida i egenskap av markägare men inte en tvingande regel kopplat till sanktion. Våra rekommendationer är även en vägledning avseende hur gemene man kan se på allemansrättens krav på hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen i Ågesta Friluftsområde.

  Naturvården i Huddinge kommun svarar följande:
  Rent generellt gäller allemansrätten överallt vilken medger var och en att röra sig på annans mark med vissa undantag. Undantagen är tomtplats/hemfridszonen och växande gröda som exempelvis åkermark. Man får heller inte ge upphov till skada på mark.
  Cykling är inte förbjuden i Lännaskogens naturreservat enligt föreskrifterna. Dock så får man enligt föreskrifterna inte förstöra eller skada mark och vegetation. Man får heller inte framföra motordrivet fordon där till exempel elcykel ingår. Det elljusspår som Idrottsförvaltningen har anlagt och har driften över går i en del genom reservatet.
  Sammanfattningsvis så finns det inga föreskrifter som förbjuder cykling utan det är markägaren som har förbjudit cykling i elljusspåren och avråder från cykling i skogsspår och promenadspår. Det är av slitageskäl, enligt svaret från Stockholms stad, och för att minimera olycksrisken som jag ser det.


  Om du har fler frågor omkring föreskrifterna eller vad som gäller är du välkommen att skicka dessa direkt till vår naturvårdsavdelning på mejladressen naturvard@huddinge.se


  Ha en fortsatt fin dag !


  Med vänliga hälsningar,
  AnnaCarin Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.