Till senaste kommentaren

Kan jag skänka pengar till en kommunal skola ?

Hej, jag har barn inom Huddinges kommunala skola och undrar om det är tillåtet/möjligt att skänka pengar för att användas för ett specifikt ändamål. I det här fallet gäller det en mindre upprustning på skolan som jag tycker borde ha gjorts för länge sedan. Kan jag skänka pengar och öronmärka dem för just den upprustningen, alternativt köpa eget material och göra jobbet själv?

Kommentarer

 • Hej Ulrika,
  Tack för din fråga. Jag har varit i kontakt med kommunjuristen och fått svar på frågan om gränsdragning mellan gåva, donation och muta.

  Enligt 10 kap. 5a § brottsbalken (1962:700) föreskrivs att den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.

  Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

  För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv.

  Att vägra ta emot en gåva kan av gåvogivare uppfattas som en insinuation om muta. Ibland kan dilemmat lösas genom att gåvan överlämnas till huvudmannen (dvs kommunen). Att ta emot och behålla gåvan kan dock bedömas som att man har tagit emot en muta.

  Följande framgår av prop. 2011/12:79 sida 46:
  ”För att en förmån ska utgöra en muta eller annan otillbörlig belöning krävs det att förmånen i det aktuella fallet framstår som så attraktiv att den har haft en påverkanseffekt och att den typiskt sett är ägnad att framkalla tacksamhetskänslor och en känsla hos mottagaren av att denne förväntas återgälda förmånsgivaren. Prövningen inriktas i praktiken på hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänsteutövningen, förmånens beskaffenhet och värde samt partsrelationerna. Det behöver heller inte bevisas att man faktiskt har påverkats eller skulle bli påverkad av ett erbjudande. Det räcker med att man objektivt sett skulle kunna tänkas bli påverkad av förmånen. Penninggåvor är alltid otillbörliga oavsett storlek. Om en förmån anses vara en muta eller inte måste bedömas från fall till fall.”

  ”Det är givetvis angeläget att ingripande kan ske även mot
  den som inte för sig själv utan för någon annan tar emot, godtar ett löfte om
  eller begär en otillbörlig förmån. Detta säkerställs genom tredje stycket, som
  gör det tydligt att mutansvar i de fall som avses med första och andra
  styckena inte förutsätter att förmånen är destinerad till den berörde arbets- eller uppdragstagaren eller deltagaren eller funktionären. Under de
  förutsättningar som anges i första och andra styckena kan ansvar för tagande av muta således inträda även om förmånen tillfaller eller varit avsedd att tillfalla vederbörandes familj eller nära släktingar eller en organisation eller annat organ med vilket han eller hon kan kopplas samman. Såvitt gäller gärningsformen mottagande gäller därvid att ansvar inte förutsätter att arbets- eller uppdragstagaren eller deltagaren eller funktionären rent fysiskt tar emot förmånen för vidare befordran till annan. Ansvar inträder också om han eller hon känner till att förmånen har lämnats direkt till någon annan och har uttryckt sitt godkännande eller på annat sätt aktivt verkat för mottagandet.”

  Sammanfattningsvis så skulle jag spontant säga att oavsett avsikt så måste det ändå finnas en risk för att gåvan i detta fall utåt sett kan uppfattas som otillbörlig påverkan i och med att personen/gåvogivaren har barn på skolan och en gåva till skolan kan leda till misstankar om att barnet därefter får fördelar. För att kommunen ska kunna upprätthålla ett högt förtroende är det av stor vikt att de som arbetar inom kommunen utför sitt arbete med gott omdöme.

  Gåvan skulle i detta fall kunna leda till misstankar om att likabehandlingen av eleverna som går i skolan påverkas – i och med att gåvogivaren har ett starkt eget intresse i en elev. Så just i detta fall skulle jag säga att det är olämpligt att skolan tar emot gåvan även om det i andra fall skulle kunna tänkas vara ok om en gåva/donation tillfaller kommunen såsom huvudman och inte en enskild arbetstagare (om ingen heller kan gynnas som i detta fall).

  Återkom gärna om ni har några ytterligare funderingar!

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
 • Hej
  Ville spännande diskussion. Jag är intresserad av att avböja mig/donera mitt jobbakatteavdrag till den gemensamma välfärden. Detta verkar inte gå att göra via skatteverket. Därför letar jag efter bakvägar att göra detta. Kanske finns det en väg i att donera pengar till min hemkommun?

  Går det alltså att donera pengar till t ex Huddinge kommun som är huvudman för de flesta skolor i kommunen?
  Hur gör jag i så fall detta?

  Går det att donera pengar till kommunal verksamhet ännu mer generellt dvs utan att ens öronmärka dem till skolans verksamhet?
  Tacksam för svar
 • Hej Lisa,
  Tack för dina frågor och jag har återigen tagit kontakt med juristen som gett följande svar.

  "När det gäller möjligheterna att donera pengar i form av gåva till den kommunala verksamheten så gäller följande:

  Den offentliga verksamheten ska huvudsakligen finansieras med skatter. Finansiering av verksamhet med hjälp av sponsormedel får därför endast utgöra ett mindre komplement till samhällets finansiering. Bidrag som ges utan krav på motprestation betraktas inte som sponsring. Däremot är det viktigt att en sådan gåva inte påverkar verksamheten på ett otillbörligt sätt, eller kan medföra misstanke om mutbrott. 

  Ett bidrag, en donation eller en gåva innebär att en givare lämnar pengar eller andra tillgångar till en mottagare utan krav på motprestation som kan ge givaren en viss reklameffekt. Givaren får inte heller på grund av bidraget åtnjuta särskild förmånsställning, ställa krav på hur uppgiften ska utföras eller kräva att vissa resultat ska uppnås. Gåva är en ensidig rättshandling utan motprestation.

  För myndigheter har gränsdragning mellan bidrag och sponsring betydelse. För bidrag som en myndighet tar emot finns det särskilda regler som kan bli aktuella, exempelvis i donationsförordningen.

  För Huddinge kommun finns av kommunfullmäktige fastställda regler
  för sponsring av kommunal verksamhet – HKF 9730 
  (finns att tillgå på Huddinge kommuns webbplats). Av dessa följer att nämnderna i Huddinge kommun bemyndigas, att var och en inom sitt förvaltningsområde träffa avtal om sponsring av sin verksamhet. Vid sponsring av viss verksamhet ska tillses att kommunen behåller det fulla inflytandet över verksamhetens mål, innehåll, inriktning och omfattning. Inom specialreglerad verksamhet, innefattande myndighetsutövning, får stöd i form av sponsring inte mottagas. Förvaltningen ska inte kunna bli utsatt för misstanken att någon genom tillskjutande av särskilt stöd kan utöva ett obehörigt inflytande i sådana ärenden. Vidare får enskild tjänsteman eller förtroendevald inte personligen motta ett sådant stöd i sin tjänsteutövning. Sådana medel måste alltid mottas via den kommunala nämnd under vilken verksamheten hör.

  Mottagandet av stöd från sponsor ska godkännas av den nämnd vars verksamhet sponsringen avser. Utgår stödet i form av pengar ska dessa sättas in på kommunens bank- eller postgirokonto och därifrån överföras till ett för verksamheten avsett särskilt tillskapat avräkningskonto. För att kunna visa hur de pengar använts, som erhållits från sponsor, ska medlen särredovisas. Den kommunala förvaltning som erhållit sådant stöd är skyldig att på förfrågan ge sponsor en sådan redovisning. All sponsring ska regleras i skriftliga avtal där bakgrunden och syftet med sponsringen anges.

  Utöver ovan så är kommunerna bundna av objektivitetsprincipen som är grundlagsfäst i regeringsformen. Kommunerna ska behandla alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kommunen inte genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. De villkor som sponsringen är förknippad med får alltså inte innebära att kommunen kommer i konflikt med objektivitetsprincipen.

  Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett ansvar för sitt verksamhetsområde. Sponsringen far inte påverka eller inskränka det politiska handlingsutrymmet. Sponsringen far alltså inte förknippas med villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Avgörande för om kommunen kan ta emot sponsring är vilka villkor som sponsringen är förknippad med. Villkoren får inte medföra ett beroendeförhållande till sponsorn. Villkoren får inte heller leda till inslag i verksamheten som inte är kompetensenliga. Vidare bör det råda en rimlig proportion mellan det som kommunen får och den motprestation som kommunen erbjuder sponsorn. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet får inte innebära ett otillåtet stöd till ett enskilt företag. Även när det gäller gåvor ska givaren bedömas.

  Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har enligt 67 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) rätt till skattereduktion för arbetsinkomster, s.k. jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdraget är inräknat i Skatteverkets skattetabeller som arbetsgivaren använder i samband med löneutbetalningar. Man behöver alltså inte själv ansöka om avdraget. Storleken på jobbskatteavdraget beror sedan på hur stora arbetsinkomsterna är och om den skattskyldige är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång.

  Det så kallade jobbskatteavdraget är lagstadgat och som Skatteverket uppger går det inte att avsäga sig detta utan jobbskatteavdraget dras av automatiskt i samband med löneutbetalningar. Om man har för avsikt att avsäga sig jobbskatteavdraget, vilket inte torde vara möjligt på det sätt som önskas, så skulle man istället kunna lösa det på det sätt att en summa motsvarande jobbskatteavdraget doneras som en gåva till kommunen.

  Skattereglerna för givaren, antingen det är fråga om ett företag eller en privatperson, anger dock att man inte kan göra avdrag för en gåva. Gåvor ges således med beskattade medel.

  Sammanfattningsvis så är det möjligt för en kommun att under vissa angivna förutsättningar ta emot en gåva. I Huddinge kommuns regler för sponsring av kommunal verksamhet – HKF 9730 – föreskrivs dock att nämnderna i Huddinge kommun bemyndigas, att var och en inom sitt förvaltningsområde träffa avtal om sponsring av sin verksamhet. Mottagandet av stöd från sponsor ska även godkännas av den nämnd vars verksamhet sponsringen avser. Motsvarande bemyndigande för nämnderna i Huddinge kommun finns inte beträffande mottagande av gåva. Därmed är min bedömning att kommunstyrelsen (efter förslag av berörd nämnd) behöver godkänna mottagande av en gåva till kommunen av detta slag."

  Hoppas att detta var svar på dina frågor.

  Med vänlig hälsning,


  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.