Till senaste kommentaren

Arbetar kommunen med nya regler för gatukostnader ?

Hej,
Arbetar kommunen med nytt förslag till gatukostnadsreglemente i och med prejudicerande fall i hovrätten (se nedan)?

Av största vikt att gatukostnadsreglemente är på plats, så att det inte lägger död hand över kommande utvecklingsområden. 

https://www.mynewsdesk.com/se/centrumforrattvisa/pressreleases/dom-idag-partille-kommun-faells-foer-brott-mot-aeganderaetten-foer-att-ha-tvingat-pensionaer-att-betala-793-961-kr-foer-nya-gator-3093071

Mvh
Kristoffer

Kommentarer

 • Hej Kristoffer,

  Tack för att du ställt frågan i vårt forum.

  Ber om ursäkt att svar har dröjt men här kommer det från vår Mark- och exploateringsavdelning:

  "Kommunen har antagit ett nytt gatukostnadsreglemente som just nu ligger för prövning hos domstol då ärendet är överklagat.

  Den skillnaden som föreligger mellan Huddinge kommuns reglemente och Partilles är att Partille tog ut gatukostnaden för tillkommande fastigheter. Samtidigt som man tog ut gatukostnaden för den befintliga fastigheten. Det innebar alltså att fastighetsägaren fick betala för 4 fastigheter samtidigt.

  Huddinge kommun har i gatukostnadsreglementet det systemet att fastighetsägaren får betala endast för den befintliga fastigheten, för eventuell tillkommande fastighet får vederbörande fastighetsägare betala när en avstyckning sker. Görs ingen avstyckning inom 9 år från det att gatorna inom fördelningsområdet kan användas för sitt ändamål ska fastighetsägaren erlägga betalning för eventuellt tillkommande fastighet som kan bildas av den befintliga fastigheten. I vårt fall kan fastighetsägaren i så fall begära att få en avbetalningsplan när 9 år förflutit."

  Hoppas det besvarade din fråga,

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter
 • Fråga 1:
  Ska man tolka ditt svar ovan som att kommunen bestämmer vilka fastigheter som är styckningsbara, men om fastighetsägaren väljer att bo kvar utan att stycka tomten, får denne då betala gatukostnaden gånger tre? För befintlig fastighet är ju gatukostnaden x kr, för tillkommande/avstyckad fastighet är kostnaden det dubbla, 2x, dvs totalt 3x.
  Detta är alltså ett sätt för kommunen att tvinga fram en förtätning av området, eftersom det handlar om mycket stora belopp för den enskilde fastighetsägaren. (Till detta kommer ju även ännu större obligatoriska VA-anslutningar.)

  Fråga 2:
  När hade kommunen tänkt att informera om denna ekonomiskt drastiska ändring i reglementet till de fastighetsinnehavare i berörda områden, där processen är pågående?

  Fråga 3:
  Under pågående detaljplanearbete sker så kallade samråd för information till berörda fastighetsägare, där dessa ska ges möjlighet att ha synpunkter på kommunens planering. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, ändras plötsligt vissa förutsättningar, t ex angående gatukostnader och VA-anslutning, vilket påverkar den enskilde fastighetsägaren med miljonbelopp. Är detta lagligt?
 • Hej Kerstin och välkommen till frågeforumet!

  Jag har varit i kontakt med tjänstemän på mark- och exploateringsavdelningen som svarat på dina frågor.

  Svar fråga 1:
  Görs ingen avstyckning inom 9 år från det att gatorna inom fördelningsområdet kan användas för sitt ändamål ska fastighetsägaren erlägga betalning för eventuellt tillkommande fastighet som kan bildas av den befintliga fastigheten. När 9 år har förflutit och fastighetsägaren har fått en gatukostnadsfaktura har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Under detaljplanearbetet finns också en möjlighet att lämna synpunkter på det detaljplaneförslag som kommunen tar fram, i vilket en bestämmelse om minsta tomtstorlek anges. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskning. Om man som fastighetsägare inte vill ha möjligheten att kunna stycka av sin fastighet kan man under tiden som samråd och granskning pågår lämna den synpunkten till kommunen.

  Svar fråga 2:
  För fördelningsområde för gatukostnader där beslut om samråd har fattats innan det nya gatukostnadsreglementet beslutats av kommunfullmäktige ska det gatukostnadsreglemente tillämpas, vilket antagits av kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200 med ändring 2011-10-10, § 188 samt 2014-12-08, § 8, HKF 3100. Det nya gatukostnadsreglementet tillämpas därför inte i områden som redan har en fastställd gatukostnadsutredning. För de områdena gäller fortsatt den gatukostnadsutredning som redan har fastställts. Det nya gatukostnadsreglementet medför med andra ord ingen förändring i de områdena med en redan fastställd gatukostnadsutredning eftersom det inte kommer att tillämpas där.

  Svar fråga 3:
  Se fråga 2.

  Ha en fin dag!

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.