Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Har det skett 5G-tester i Huddinge kommun?

Rubrik: 5g Tester i Huddinge kommun.

Har det redan skett några tester med 5g i Ådran (Lissma) under detta år? När då?  Eller på Stortorpsv ungefär nr 40, där det redan står en färdigbyggd 5g-telemast?

Kommentarer

 • Hej Ivan och tack för dina frågor.

  Jag har varit i kontakt med miljötillsynsavdelningen som gett följande svar:

  Huddinge kommun gör inga tester eller mätningar av 5G-master. Kommunen (miljötillsynsavdelningen) är ansvarig tillsynsmyndighet för miljöbalken och vi går efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Såhär skriver de på deras hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/elektromagnetiska-falt/). Sammanfattat ser Folkhälsomyndigheten inte att 5G är en risk för människors hälsa och därmed bedriver kommunen ingen sådan tillsyn.

  Femte generationens mobilnätverk, 5G, har startats upp i ett fåtal länder. I Sverige kommer tekniken att lanseras 2020 och än så länge pågår endast småskalig testverksamhet på ett par platser. 5G använder sig av frekvenser högre upp i frekvensbandet jämfört med 3G och 4G och kommer att ge möjlighet att överföra större datamängder snabbare. Utifrån dagens kunskap om radiofrekventa elektromagnetiska fält ser inte forskarna att 5G och de specifika frekvenser som används skulle innebära en risk för hälsan. Läs mer om trådlös dataöverföring och 5G hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Folkhälsomyndigheten har sedan sommaren 2018 samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan om 5G utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde.

  Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet enligt Strålskyddslagen och ska kontrollera efterlevnaden av denna lag. Här finns mer information om det pågående arbetet hos dem: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/myndighetens-arbete-med-5g/.

  Givetvis går det alltid att vända sig till miljötillsynsavdelningen med klagomål som rör störningar av olika slag inom miljöbalkens område. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att inte personer löper risk att utsättas för olägenheter. Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB gäller. Den som driver verksamheten ska ha kunskap om risker och verka därefter. Klagomål lämnas in via e-tjänst på hemsidan.

   Med vänlig hälsningar,


  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.