Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad tänker ni göra åt stenkrossen i Harmmardal?

Nu har krossen varit igång i över ett halvår och efter en tids lugn är den nu igång igen för fullt. Trots att vi är många som har lämnat många synpunkter och till och med överklagat kommunens beslut, så tycks ingenting hända!

Vi är många som är oroliga för hur krossen kommer att påverka vår hälsa, vår boendemiljö och den fina naturen i Orlångsjö naturreservat.

Kommentarer

 • Hur tänker man  när man uppför en tungindustri 200m från bostäder?
  Tommi
 • Oacceptabelt att kommunen låter ncc bedriva en stenkross som stör bullrar och dammar så nära våra bostäder och vårt fina naturområde. Krossen måste flytta ! Så här kan vi inte ha det. Tjänstemän och politiker hur har ni tänkt??? Plantera krossen vid Huddinge c om den nu inte stör!!!! Gärna nära kommunhuset.
  Carolina
 • Låter förfärligt när man promenerar på andra sidan sjön vid Trehörningen. Fattade inte vad det var för oväsen först. Ingen avkopplande promenad direkt
  Veronica
 • Förstår inte hur har ni tänkt här med krossen som ligger 200 m från bostäder i upplagsområdet och inte ens i industriområde. Det finns inget sten/berg utan allt måste köras in, det finns inte vatten heller för att krossa sten, det ska också köras dit - har ni tänkt på miljön i den fråga?
  Håller vägen tungt trafik hela dagar och kvällar? Dessutom kör de vårdslöst, jag blev skrämd flera gånger och var tvungen att köra av i diket en gång och jag har en 8- åring i bilen som ska till och från skolan. Det finns förresten fler barn i området som kan inte gå eller cykla den vägen (enda vägen dessutom) för det är livsfarligt pga tungt trafik som tycker att vi små människor är bara jobbiga.
  Buller som stör både människor och naturlivet och stendamm är frågetecken - kan de verkligen köra dit tillräckligt med vatten som täcker deras behov? Eller så blir vi sakta förgiftade och sjuka av kvartsdammet?
  Vart tar vattnet vägen sen? Rinner av i marken under och luckrar upp gifter i tippen som är precis under och för detta vidare till våda dricksvattenbrunnar och sjön?
  Vill gärna ha lite svar på dessa frågor.
  Tack på förhand!
  Julia
 • Tycker det är förjävligt med allt buller, här om dagen höll de på sent på kvällen och sedan ökningen av all tung trafik!!
  Eric
 • Försöker vila ut efter tids sjukskrivning i familjens fritidshus. Har inte varit här på ett tag men vi har ny en granne.. en jävla STENKROSS!! Efter förra veckan är jag HELT slut ...
  Jocke
 • Jag vill gärna ha svar på varför ni tillåter detta?
  Eva Hammarström
 • Som boende 200m ifrån stenkrossen är ljudnivån obeskrivligt hemsk och bara av den anledningen borde kommunen satt ner foten.
  Konsekvenserna som stendammet kan komma orsaka mot våra barn vill jag in tänka på. Innan jag behöver oroa mig för det ska dom lyckas sicksacka sig mellan långtradare på väg till och hem från skolan.
  I andra fall är kommunen snabba att slå sig för bröstet för vad ni gör för naturen i kommunen men denna gång är det som bortblåst. Påverkan på djur och natur vägde inte tungt när NCC knacka på dörren.

  Agera! Våga säga nej till NCC
  Håkan
 • Hej och tack allesamman för ert engagemang!

  Det är många frågor och synpunkter som vi givetvis vidarebefordrat till både bygglovsavdelningen och miljötillsynsavdelningen. Ärendet handläggs aktivt.

  Vi har fått följande svar från miljötillsynsavdelningen:

  "Gällande aktuellt klagomålsärende
  Miljötillsynsavdelningen har ett pågående klagomålsärende gällande den stenkrossverksamhet som bolaget bedriver i Hammardal. I detta ärende har det fattats beslut om att bolaget bland annat ska utföra ytterligare bullerdämpande åtgärder i syfte att förhindra bullerstörningar för er omkringboende. Praxis inom området industribuller är att Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538) inte ska överskridas vid bostäder eftersom det då kan innebära en risk för olägenhet för människors hälsa.

  Gällande tillåtlighet
  Den verksamhet som bolaget bedriver på fastigheten är inte tillståndspliktig utan anmälningspliktig enligt 4 kap 4§ Miljöprövningsförordningen (2013:251) verksamhetskod 10.50. Detta innebär att verksamheter som klassas enligt denna verksamhetskod inte är förpliktigade att söka tillstånd utan endast är skyldiga att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten innan den påbörjas.

  Vid den anmälan bolaget gjorde för verksamheten redovisades bland annat en bullerberäkning samt en redogörelse över de försiktighetsåtgärder bolaget avsåg att vidta. Tillsynsnämnden bedömde utifrån bolagets redovisning att det inte fanns juridisk grund för att förbjuda bolaget utan förelade dem då att vidta en rad försiktighetsåtgärder i verksamheten. Det är detta beslut som blivit överklagat och som nu ligger hos Länsstyrelsen för prövning, vi kan inte svara på när Länsstyrelsens prövning är färdig.”

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Får man ens ha stenkross  200m från bostäder?
  Tommi
 • NCC Och kommunen går hand i hand återigen! ”Asfaltera kommunens vägar så får ni krossa hur mycket ni vill, vi struntar i dem boende”
  Ok till ett upplagsområde men absolut NEJ till ett industriområde!
  Hade jag vetat för 2 år sedan då jag flyttade till Hammardalsslingan att det skulle bedrivas bergkrossning i UPPLAGSOMRÅDET så hade jag aldrig flyttat hit.
  Skärpning Huddinge Kommun!
  Jonas
 • Bullret från krossen lägger sig som en tung matta över Trehörningen. Det känns inte längre roligt och avslappnande att njuta av den vackra naturen runt sjön. Kommunen har meddelat att man avser satsa på området runt Trehörningen eftersom det utgör rekreationsområde för Huddingebor. Är stenkrossen verkligen förenlig med den satsningen?
  Per-Olof
 • Inte bara oljudet som störs, men dammet och kvarts plus att stenarna har på sig spräng medel som dynamit alt går i marken i vatten och i våran näsa plus när det gäller kvarts man måste använda friskluft mask tänk att va tvungen att gå i våra tomter med masker hela dagarna !!! Varför inte i huddinge centrum ? Om de behövs inte tillstånd ???
  Panos
 • Stenkross intill ett naturreservat mitt i villabebyggelse. Hur kan det ens övervägas att godkännas? 😠
  Det är ju inte bara bullret som skapar ohälsa. Dammet med tillhörande gifter som vi å våra barn andas in. Har ni tagit med det i beräkningarna ”vid risk för ohälsa” ?Hur mycket av giftet går ned i våra brunnar?
  /anette
  Anette majstam
 • Hur kan Huddinge kommun inte avgöra detta ärende till de boendes fördel utan att ärendet måste upp till Länsstyrelsen för beslut? Det borde vara fullständigt klart för kommunen att denna verksamhet är mycket olämplig att bedriva på denna plats.
  Per-Olof
 • Kan det handla om att ncc på något vis indirekt eller direkt ”mutat” skapat extra goda relationer ... till kommunen ??? Med tanke på att de ncc asfalterat vägarna runtom? Vilket troligtvis inte va gratis
  Carolina
 • Undrar om tung trafik är lämplig med tanke på den stora höjdskillnaden? Ekodriving är ju obefintligt och säkerheten vid halt väglag kan mycket väl sluta i en katastrof. Har haft tungt trafikkort i 30år med tillhörande ykb.

  Anders
 • Hej och tack för era frågor och synpunkter!

  Använd gärna formulären under Säg vad du tycker på vår hemsida för att framföra synpunkter till kommunens verksamheter. De synpunkter som lämnats tidigare i inlägget framför vi till miljötillsynsavdelningen och bygglovsavdelningen, som har pågående ärenden som gäller stenkrossverksamheten.

  Vi på servicecenter återkommer även med ett nytt svar i det här inlägget när vi har mer information från, i första hand, vår miljötillsynsavdelning.  

  För detaljerade frågor som gäller det pågående ärendet om verksamhetsbuller kan ni mejla miljotillsyn@huddinge.se.

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Som boende i riskzonen för stenkrossen med all denna kvartsdamm som yr med vinden och hamnar i våra hus. Vi blir utsatta för denna kvarts 24timmar om dygnet. Som anställd som jobbar i miljöer med risk för exponering 20 timmar i VECKAN måste göra läkarundersökningar med lungröntgen och spiror test kontinuerligt enligt lag. Vart kommer VÅRAT skydd i detta? Barnens outvecklade lungor? Ska vi drabbas av  kol och lungcancer innan kommunen tar sitt ansvar?

  Läkarundersökningar för arbetstagare
  Arbetsgivaren är skyldig att ordna med regelbundna läkarundersökningar för personalen, så kallade medicinska kontroller.
  Detta gäller de arbetstagare som sysselsätts i sådant arbete som innebär exponering för kvartshaltigt damm där:

  • arbetet pågår mer är 20 timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år och
  • halten respirabelt kvartsdamm i luften är lika med eller överskrider halva gränsvärdet.
  Reglerna för medicinska kontroller finns i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6).
  Tommi
 • Kan NCC garantera att små barns växande lungor inte tar skada av att dagligen vistas 200 meter ifrån en stenkross? Min yngsta son är bara elva månader och är i huvudsak hemma dagtid, några hus bort bor en bebis på två månader. Om NCC inte kan lämna några sådana garantier så kanske det är läge att pausa verksamheten? Eller har kommunen sålt ut sina yngsta invånare till okontrollerade lungexperiment?
  Hillevi
 • Jag är en av de boende som bor närmast krossen. Enligt mina mätningar ca 180 meter från krossen. Sedan krossverksamheten började bedrivas har jag inte ens kunnat utnyttja min tomt. Det absolut värsta av allt är enligt mig att kommunen inte hjälper till. I dessa fall måste kommunen ta ställning och hjälpa sina invånare. Även om verksamheten inte är tillståndspliktig kan kommunen besluta att den är så pass olämplig på den platsen att den inte ska bedrivas alternativt att tillräckliga åtgärder vidtas så att vi inte påverkas på detta sätt.

  Jag förväntar mig av min kommun, till vilken jag betalar skatt, att de säkerställer att jag kan må bra i min bostad och inte riskerar mitt, eller för den delen mitt nyfödda barns hälsa och välmående.

  Ni borde skämmas!
  Madeleine
 • Nu börjar konsekvenserna av den tunga industrin visa sig i sjön Trehörningen. En stor klump med döda fiskar i dagvattenutloppet från industriområdet. Är det inte dags att göra något åt saken?

  Tommi
 • Hej alla ni som följer, ställer frågor och kommenterar det här inlägget!

  Med utgångspunkt i de frågor ni har ställt i inlägget så har vi gjort en sammanställning med de svar vi har fått från vår miljötillsynsavdelning. De handlar främst om stenkrossens läge, bullernivåer i bostadsområdet, möjliga hälsorisker till följd av kvartsdamm och påverkan på närliggande natur- och rekreationsområden:
   
  Är det tillåtet att ha en stenkross 200 m från bostäder?

  "I dagsläget finns inga generella riktvärden för avstånd mellan olika typer av verksamheter och bostäder. Istället gör tillsynsnämnden en bedömning utifrån miljöbalkens olägenhetsbegrepp. I en stenkross fall gäller det främst störningar i form av buller och eventuellt damning. Det vi har att gå efter då är Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538)."

  Hur kan en stenkross intill ett naturreservat vid villabebyggelse godkännas?

  "Utifrån den redovisning bolaget lämnat in i samband med sin anmälan om verksamhet bedömde tillsynsnämnden att det inte fanns skäl till att förbjuda verksamheten. De försiktighetsåtgärder bolaget är förelagda om att vidta har bedömts som tillräckliga för att inte olägenhet för människor eller miljön ska uppstå. Området ligger utanför detaljplan på redan ianspråktagen mark."

  Har dammet som vuxna och barn andas in tagits med i bedömningen om risk för ohälsa? Och hur påverkar det vattnet i brunnarna?

  "Kvartsdamm med partiklar på en storlek upp till 10 μm (så kallade PM10 partiklar) är respirabla och är skadliga för människors hälsa. Spridning av kvartsdamm är i första hand ett lokalt arbetsmiljöproblem vilket därmed regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

  För att förhindra att olägenhet orsakat av damning ska uppstå för omkringboende och miljön är bolaget förelagda om att vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa damning från verksamheten när det behövs (vid torr och blåsig väderlek).

  Bolaget har uppgett att de utför kontinuerlig dambekämpning med vatten alternativ DUSTEX. Vidare är bolaget förelagda om att redovisa de undersökningar/mätningar som utförts i syfte att säkerställa att damning från verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kvartsdamm påverkar inte enskilda vattentäkter."

  Är stenkrossen förenlig med den satsningen som kommunen har meddelat att man avser göra på området runt Trehörningen eftersom det är rekreationsområde för Huddingebor?

  "Gällande friluftsområden och rekreationsområden behöver ljudnivåer vara låga för att ge den kvalitet som eftersöks. I Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538) står att nivåerna i dessa områden inte bör överskrida 40 dBA som ekvivalent ljudnivå vardagar mellan klockan 06.00-18.00.

  Miljötillsynsavdelningen "ser inte att det kommer vara aktuellt med en bullermätning vid Trehörningen utan fokuserar på att riktvärdena inte överskrids vid bostäder. Underskrids naturvårdsverkets riktvärden för buller vid bostäderna gör de även det vid Trehörningen. De beräkningar och mätningar som utförts har inte visat att naturvårdsverkets riktvärden överskrids vid bostäder."

  Om det inte krävs tillstånd, varför uppförs inte stenkrossen i centrala Huddinge?

  "Det är inte kommunen som har anvisat aktuell plats, den är vald av bolaget."

  Har ni andra frågor eller synpunkter om miljötillsynsavdelningens handläggning av ärendet får ni gärna mejla miljotillsyn@huddinge.se.

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Ni kan inte ha letat särskilt noga om ni påstår att det inte finns några riktlinjer för avstånd mellan bostäder och stenkross. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 ska säkerhetsavståndet mellan bostäder och krossverksamhet vara 500 m. Säkerhetsavståndet ska utökas till 1000 m vid kontinuerlig drift. Råden hänvisar till en äldre version av PBL, men har än så länge inte ersatts av någon ny skrift.

  Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår hur ni kan anse att kravet på 40 dBA för naturreservat är uppfyllt per automatik om kravet på 50 dBA är uppfyllt för bostäder. Naturreservatet ligger ju på samma avstånd som bostäderna? Det resonemanget håller knappast i en domstol.

  Att damm i normalfallet ses som ett arbetsmiljöproblem kan bero på att man normalt sett inte har bostäder så nära som 200 meter från stenkrossar. Och kanske att stenkrossar företrädesvis placeras där det finns tillgång till vatten. När det dammar så mycket att den blå bilen man lämnade nytvättad på uppfarten är genomgrå ett dygn senare, då är något inte riktigt som det ska.

  Jag har läst igenom en hel del domar som rör krossverksamhet (främst sådana med koppling till bergtäkt eftersom man sällan får för sig att spontanplacera en kross nära bostäder utan mycket goda skäl). Det som slår mig är att kommunerna nästan undantagslöst står på invånarnas sida i kampen mot krossbolagen. Huddinge är visst lite unika där. Kanske något ni kan använda i er marknadsföring?

  Hillevi
 • Ni skriver: "Vidare är bolaget förelagda om att redovisa de undersökningar/mätningar som utförts i syfte att säkerställa att damning från verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön."

  Borde inte dessa undersökningar ha redovisats INNAN verksamheten startades?
  Anna Tufvesson
 • Hej ni skriver att det inte finns generella riktvärden ang avstånd mellan bostäder och en stenkross och att ni bara har att gå på naturvårdsverkets riktlinjer i er bedömning. Jag trodde i min vilda fantasi att kommunens tjänstemän även kan försöka göra bedömningar med det som i folkspråk kallas sunt förnuft! Erkänn i stället att ni skiter fullkomligt i våra små bostadsområden när det kommmer en jätte som ncc, det vore mer klädsamt. Vidare skriver ni att företagets åtgärder anses bedömas tillräckliga . Hur gör ni den bedömningen när ni inte ens har generella riktvärden att gå på? Det är fenomenalt att ni klarar göra den bedömningen när ni själva skriver att det inte finns något annat än naturvårdsverketsriktlinjer och att ni helt uppenbart inte använder sunt förnuft. Ang  Bolagets försiktighetsåtgärder  för kvartsdammsspridning så ska vattning ske vid torrt respektive blåsigt väder. Hur, var och hur ofta mäter ni detta ? Vad är riktlinjerna där . Hur mycket måste det blåsa och hur torrt måste det vara ? vilka riktlinjer har ni för detta ? Eller menar ni att detta då kan ske utifrån att bolaget ska använda sunt förnuft ?
  Vidare anser jag att ni ska sluta be oss skriva till er i ”slutna ”mail. Det är bättre att vi kommunicerar öppet så att alla vi som är oroliga och förbannade får läsa era svar så att vi kan agera.
  Carolina
 • Till Huddinge kommun

  Som boende ich skattebetalare i kommunen sedan 25 år vill jag gärna ha kommunens syn på nedanstående frågor med bufogade bifogade artikel som underlag:
  * Hur ser Huddinge kommun på Tyresös kommins agerande. (Jo, kommunen kan absolut ha en synpunkt, precis som Tyresö hade,det på Stockholm.)
  * Hur agerar Huddinge kommun proaktivt för att tillvarata de boendes, miljöns och friluftslivets intressen?
  * Vilka fördelar innebär den synnerligen olämpligt placerade krossen för kommunen?

  https://www.dn.se/arkiv/stockholm/stenkross-retar-tyreso-kommun-skrubbaomradet-overklagar-beslutet-till-lansstyrelsen/
  Per Dahlström
 • Så här låter det en ljuvlig sommardag ca 1km ifrån i Högmora
  https://drive.google.com/file/d/1Gm64vC8ZxjkLhUDOFO8yUG5w04pYOtHT/view?usp=drivesdk
  Anders
 • Tommi
 • Skickar om filmen som bifogat här istället.
  Tommi
 • Hej alla forumdeltagare. Även ni på kommunen.

  Skicka gärna även en kopia av alla filmer, bilder, inlägg till huddinge@huddinge.se. Då blir det diariefört och hamnar förhoppningsvis his rätt ansvariga.
  Per Dahlström
 • Hej och tack för era rapporter, frågor och synpunkter!

  Vi har fått information från vår miljötillsynsavdelning och naturvårdsenhet om de döda småfiskar som observerats i en vik i nordvästra delen av Trehörningen och som även uppmärksammats i det här inlägget:

  Miljötillsynsavdelningen fick in rapporter om död småfisk i måndags och inspekterade platsen tillsammans med naturvårdsenheten. Där hittades ett hundratal döda småfiskar. Vattenprover och döda fiskar skickades därefter till laboratorium för analys.

  Handläggaren på miljötillsynsavdelningen förklarar att "den allra vanligaste orsaken till fiskdöd i sjöar är syrebrist - men inte denna årstid då vattnet normalt är väl syresatt. Fiskdöd har förekommit tidigare i denna del av sjön. Utredningar visade då på att småfisken simmat in i en närliggande dagvattenledning och dött av syrebrist där."

  Nu har de troligtvis hittat en lösning på problemet: "Stockholm Vatten och Avfall AB planerar att öka syresättningen av dagvattnet som rinner ut nordvästra delen av Trehörningen. Detta görs med särskild luftningsutrustning."

  Vi på servicecenter återkommer när vi har mer information som rör övriga följdfrågor ni ställt i inlägget.

  Trevlig kväll!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Hej och ursäkta att mer information har dröjt!

  Vi vill börja med att förtydliga att de svar som vi tidigare har publicerat i det här inlägget kommer från vår miljötillsynsavdelning, under tillsynsnämnden, som utövar tillsyn utifrån miljöbalken och dess förordningar.

  I inlägget har det även förekommit frågor om hur stenkrossverksamheten ska bedömas utifrån plan- och bygglagen (PBL). Parallellt med det tillsynsärende som miljötillsynsavdelningen har handlagt har det funnits ett tillsynsärende hos vår bygglovsavdelning, som utövar tillsyn utifrån just PBL. Med anledning av ärendet utförde handläggare en inspektion på plats i oktober. Vid tidpunkten för inspektionen fann handläggaren ingen stenkrossmaskin. De stenkrossmassor som identifierades bedömdes vara upplag och ansågs inte vara i strid med det tidsbegränsade bygglov som fastigheten har för upplag av fordon, containrar, byggnadsställningar med mera, och som är giltigt till och med hela 2019. Därför såg handläggaren inte någon grund för att ingripa utifrån PBL.

  För att återgå till miljötillsynsavdelningens tillsyn och de följdfrågor ni ställt om bland annat damning har handläggare svarat "att de vid tidigare inspektioner på den aktuella verksamheten och vid omkringliggande verksamheter inte ansett att det uppstått sådan damning från verksamheten att det skulle finnas skäl att förelägga verksamheten om ytterligare dammbekämpande åtgärder än dem redan vidtagna.

  Vid kommuniceringen av förslag till beslut om ytterligare försiktighetsåtgärder inkom dock yttranden från omkringboende gällande störningar av damm. Dessa uppgifter hade innan det inte framkommit till miljötillsynsavdelningen, vare sig från omkringboende eller från övriga verksamheter lokaliserade på fastigheten, vilket är orsaken till att redovisningen enligt beslut med beslutsnummer 1496 tidigare inte begärts in. Verksamheten är förelagd om att vid behov begränsa damningen ".

  Med vänliga hälsningar,
  Susanne Servicecenter
 • Tack för svar på några av våra frågor, jag saknar fortfarande svar på flera av mina:
  1. Hur ställer ni er till den drygt 60 procentiga avvikelsen från Boverkets allmänna råd 1995:5, som anger att skyddsavståndet mellan bostäder och krossverksamhet ska vara 500 m? Ni hänvisar själva till skyddsavstånden i Boverkets allmänna råd på sidan 45 i er översiktsplan.
  2. Hur kan ni anse att kravet på 40 dBA för naturreservat är uppfyllt per automatik om kravet på 50 dBA är uppfyllt för bostäder? Naturreservatet ligger ju på samma avstånd som bostäderna?
  Några följdfrågor:
  3. Vore det inte lämpligt om någon från bygglovsavdelningen gjorde en inspektion när stenkrossverksamheten är i drift? Då finns utöver två stenkrossmaskiner även manskapsbodar på området. Maskiner och bodar har hittills funnits på plats längre än 30 dagar i taget, så det var märkligt att de var borta just när inspektionen gjordes.

  4. Hur kommer det sig att ni inte tar hänsyn till mark- och miljööverdomstolens dom M 6236-17 i era bedömningar? Det är en dom från april i år där mark- och miljööverdomstolen på ett närmast övertydligt vis förtydligar att frågan om impulsljud ska utvärderas i varje enskilt fall. Så här skriver de:

  ”Mark- och miljööverdomstolen bedömer alltså att det kan vara svårt att göra generella uttalanden om vilka typer av verksamheter som kan ge upphov till ljud med impulskaraktär, hörbara tonkomponenter eller annars särskilt störningsframkallande ljudkaraktärer. I varje mål måste det därför göras en individuell bedömning och det som är avgörande är hur ljudet kommer att uppfattas vid de närliggande bostäderna.”

  Domen avser visserligen skutknackning och förkrossning, men i ett fall där de närmsta bostäderna ligger 343 meter bort, dvs. nästan dubbelt så långt bort som bostäderna i Gunhildsvik och Solbacken. I vårt fall är dessutom stenkrossverksamheten placerad på en höjd och inte i en bergtäkt.

  5. När NCC etablerade en stenkross i Håbo kommun satte kommunen upp permanent ljudutrustning för att säkerställa en korrekt ljudmätning, utöver de mätningar NCC ålades att genomföra. Varför har inte ni gjort samma sak?

  6. Enligt er egen översiktsplan får Boverkets riktlinjer för buller aldrig frångås vid nybyggnation av fristående hus. Boverket anger att bullernivån dagtid vardagar inte får överskrida 45 dBA utomhus på den ljuddämpade sidan. Ni var ute i Solbacken och mätte en lugn dag när bara den ena stenkrossmaskinen var igång, trots det fick ni värden över det. Det är två tomter till salu i Solbacken för tillfället och ett stort antal tomter till salu i nyligen detaljplanelagda Högmora. Innebär detta att köparna inte kommer att kunna få bygglov?
  Hillevi
 • Hej Hillevi,

  Tack för att du tog dig tid att ställa ytterligare frågor om Hammardal och stenkrossen. Svaren på dina frågor har dröjt eftersom vi inväntat svar från bygglovsavdelningen. Miljötillsynsavdelningen har svarat på frågorna 1, 2, 4 och 5.

  1. Tillsynsnämnden delar uppfattningen om att de riktvärden för skyddsavstånd i Boverkets allmänna råd från 1995 är bra att utgå ifrån som en vägledning men de bedöms inte utgöra ett tillräckligt juridiskt underlag för att förbjuda en verksamhet som i övrigt uppvisar att riktvärden så som buller innehas vid verksamheten.
  2. Tillsynsnämnden anser att det är viktigt att buller i friluftsområden begränsas i möjligaste mån. Fokus i detta enskilda ärende har dock i första hand legat på att kontrollera att riktvärdena för buller vid bostäder innehålls då detta bedömts som den största riskfaktorn. Bolaget är dock förelagda om att utföra en kompletterande bullerutredning där en bullerutbredningskarta eller motsvarande där ekvivalent ljudnivå över 40 dBA i intilliggande naturreservat (Orlångens naturreservat) ska redovisas.
  3. Bygglovsavdelningen gjorde en inspektion på plats och fann ingen anledning att ingripa just då eftersom ingen stenkross fanns på plats.
  4. Tillsynsnämnden delar domstolens bedömning i målet M 6236-17 men anser inte att den är relevant i detta enskilda ärende då domskälen i den aktuella domen rör huruvida buller från skutknackning ska bedömas som impulsljud. Skutknackning är en process där större bergsblock sönderdelas med hjälp av en hydraulhammare och är ett en moment som ger upphov till ett impulsljud likt pålning. Skutknackning är dock inget som utförs vid krossverket i Hammardal.
   I Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538) står:”I det fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.”Impulsljud definieras av Socialstyrelsen (numera Folkhälsomyndigheten) som ”plötsliga” ljud, det vill säga ljud som har en kort stigtid i ljudnivå och en kort varaktighet. Exempel på impulsljud är skottljud, hammarslag, virveltrumslag eller ljud från pålning. Tillsynsnämnden bedömer inte att det buller som uppkommer vid verksamheten är att definieras som impulsljud.
  5. Bolaget är förelagda om att utföra en oberoende och fackmannamässigt utförd kompletterande bullerutredning. Tillsynsnämnden kommer inte att installera någon form av permanent ljudövervakningsutrustning.
  6. Beträffande bullernivåerna har bygglovsavdelningen inte gjort några mätningar på plats och de inspekterar inte
   ihop med miljötillsynsavdelningen.

   När det gäller bygglovsfrågor om att få bygga eller inte i Högmora är vårt svar att vi kommer att pröva bygglovsansökan mot gällande detaljplan. Det är den som bestämmer hur marken får bebyggas.

  Jag har även skickat information om denna tråd till ordförande Leif Dyrwall i tillsynsnämnden och till ordförande Christian Ottosson i natur- och byggnadsnämnden.

  Önskar dig en fin luciakväll.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Tack för ert svar. Det väcker dock en del nya frågor.

  1. Hur kan ni påstå att verksamheten "uppvisar att riktvärden så som buller innehas vid verksamheten" när ni genom ert senaste beslut tydligt visar att ni inte anser att tillräckliga mätningar har gjorts? Det verkar motsägelsefullt. Och på vilka grunder har den juridiska bedömningen gjorts? Tidigare domar visar tydligt att det inte anses försvarbart att anlägga stenkrossar nära bostäder om det inte finns en mycket god anledning därtill.

  2. Kan ni inte fokusera på mer än en fråga i taget och kontrollera buller även i naturreservatet? Ni har för övrigt inte lagt särskilt mycket energi på att kontrollera bullret vid våra bostäder. Även om ni inte anser att en stenkross belägen intill flera bostadsområden och ett naturreservat är tillståndspliktig verksamhet så måste ni väl ändå ha varit beredda på att de närboende skulle kräva bullermätningar? Att ta fram en bullerutbredningskarta är inte samma sak som att mäta buller. NCC:s tidigare bullerutbredningskarta hade inte mycket med verkligheten att göra.

  3. Avser bygglovsavdelningen att göra en ny inspektion när stenkrossen är i drift?

  4. Tack, jag vet vad skutknackning är. Jag vet även att de närmaste bostäderna i det aktuella fallet låg nästan dubbelt så långt bort som våra bostäder. Mark- och miljööverdomstolen skriver uttryckligen att det inte går att generalisera kring hur ljud uppfattas. Så varför försöker ni göra just det? Vore det inte enklare att genomföra mätningar på plats istället?

  5. Vid tidpunkten för tidigare mätningar har det "råkat" låta mindre än vanligt. Hur säkerställer ni att det inte blir likadant nu om det är upp till bolaget att styra över mätningarna?

  6. I alla era svar ger ni intryck av att vara totalt oförstående till att vi befinner oss i en extremt påfrestande situation. Ni besvarar våra frågor i en ton som ger sken av att det är helt normalt att plötsligt finna sig bosatt mindre än 200 meter från en stenkross när man gjort det högst aktiva valet att bosätta sig invid ett naturreservat. Vad baserar ni era juridiska bedömningar på? Kan ni hänvisa till några andra jämförbara fall där bolaget har fått rätt? Med jämförbara fall menar jag stenkrossar utan koppling till bergtäkt, belägna mindre än 200 meter från närmaste bostadsområde.

  Hillevi
 • Hej Hillevi och tack för ditt engagemang och dina följdfrågor.

  Miljötillsynsavdelningen har svarat på sin del av frågorna enligt nedan och då vi får bygglovsavdelningens svar publicerar vi dem.

  1. De tillämpliga bestämmelser som ligger till grund för de beslut tillsynsnämnden fattat framgår i respektive beslut. Gällande beslutet om kompletterande bullerutredning bedömer tillsynsnämnden att det är relevant och rimligt att bolaget utför en ny utredning av det buller verksamheten ger upphov till efter det att åtgärder enligt beslut med beslutsnummer 1496 vidtagits.
  2. Beräkningsmodeller är inte i varje enskilt fall att jämställa med faktiska bullermätningar men är ett vedertaget underlag som i regel grundar sig på ett sällan förekommande ljudutbredningsfall (värsta scenario) då samtliga bulleralstrande källor vid en verksamhet förutsätts vara i drift samtidigt. En bullerutbredningskarta eller liknande bedöms vara ett bra och tydligt underlag för att vidare kunna bedöma bullerutbredning i större områden (likt Naturreservat).
  3. -
  4. Tillsynsnämnden har gjort bedömningen, utifrån det specifika fallet, att bullret som uppkommer vid de olika arbetsmomenten vid den aktuella verksamheten inte är att definiera som impulsljud.
  5. Miljötillsynsavdelningen har för avsikt att närvara vid en framtida mätning.
  6. -

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Det är svårt att inte visa ett visst engagemang när man har barn som under krossperioderna snyter svart och hostar nätterna igenom, samtidigt som den naturnära idyll vi väldigt medvetet bosatt oss i förvandlas till en bullrande och skitig industriverksamhet.

  Jag inväntar med spänning svar på fråga 3 och 6.

  Ännu fler följdfrågor:
  Fråga 4: Ingen från tillsynsnämnden har haft tid att åka ut till Solbacken när stenkrossen varit i full drift, så hur har den bedömningen kunnat göras?

  Fråga 5: Kommer även de närboende att meddelas när det är dags för mätning? Det är bara vi som vet hur det brukar låta och kan avgöra om bullret är på normal nivå.

  Fråga 6: Kan ni inte peka på ett enda jämförbart fall?

  Och ändå väljer ni att fortsätta bemöta oss som att vi är ett gäng galna rättshaverister när det i själva verket är NCC som har valt en extremt olämplig plats för sin stenkross och ni som har gjort den absurda bedömningen att verksamheten inte kräver tillstånd trots att den tveklöst medför ”betydande olägenheter för människors hälsa och miljön” som det uttrycks i miljöbalken.
  Hillevi
 • Hej Hillevi,
  Tack ännu en gång för dina frågor och synpunkter.

  Vi börjar med miljötillsynsavdelningens svar på frågorna 4 och 5:

  4:
  Miljötillsynsavdelningen har varit ute på plats 30/5, 27/6, 4/7, 20/7, 23/7 (både förmiddag och eftermiddag) och den 24/7. Vi har varit både i Solbacken och i Högmora för att skapa oss en bild av störningen och dess utbredning. I den mån det har varit möjlig så har vi åkt ut så snart vi kan efter att vi fått in information om att krossen har varit igång. Bedömningen om impulsljud har baserats på definitionerna och vilken verksamhet som bedrivs.

  Verksamheten är inte tillståndspliktig enligt miljöbalken, utan istället anmälningspliktig. Bygglovs- och tillsynsnämnden kan alltså inte besluta om att ge tillstånd för den här typen av verksamhet, utan handlägger bara den anmälan om verksamhet som inkommit. Den bedömning som gjordes tidigare var att det inte fanns tillräcklig grund för att förbjuda verksamheten. Baserat på de inkomna klagomålen och bedömningar som har gjorts under handläggningen så har bolaget blivit förelagda om att utföra bullerutredningar och mätningar, samt att utföra bullerreducerande åtgärder. Detta kan sedan ligga till grund för nämndens bedömning i ärendet. De värden vi har att utgå från i bedömningen är, som tidigare nämnt, Naturvårdsverkets riktlinjer enligt praxis.

  5:
  Enligt beslutet om bullerutredning som fattades den 2018-11-23 ska bolaget meddela nämnden innan mätning så att myndigheten kan närvara. Enligt föreläggandet ska utredningen omfatta samtliga bulleralstrande källor/moment vid verksamheten och även ljudnivåer vid 12 fastigheter när verksamheten är i full drift. Tanken med att bygglovs- och tillsynsnämnden ska närvara är just för att i den största möjliga mån kunna säkerställa att hela ljudbilden fångas upp och att mätningen omfattar alla de bullrande momenten som klagomålet omfattar. Bolaget har framfört önskningar att liknande synpunkter inkommer direkt till dem, varpå miljötillsynsavdelningen rekommenderar att de som vill ha mer detaljer om mätningen och hur den kommer att ske kontaktar bolaget i första hand.

  Så har vi bygglovsavdelningens svar:

  Härmed får du ett svar om hur vi hanterar likvärdiga fall utanför detaljplanelagt område.

  I det här fallet så kommer vi att åka ut på besiktning, under ordinarie arbetstid, om det kommer in en anmälan om olovlig verksamhet (stenkross). Finns det inget olovligt i samband med besiktningen kan ärendet avskrivas. Avskrivningen av ärendet är ett beslut som kan överklagas.  

  Om vi konstaterar att verksamheten pågår och har ingen koppling till det tidsbegränsade bygglovet, då finns det skäl ingripa enligt plan- och bygglagen (PBL).

  Därefter får vi göra en bedömning om bygglov i efterhand kan ges. Verksamhetsutövaren får skicka in till oss en bygglovsansökan så att vi kan fatta ett beslut och de har rätt till det.

  Eftersom detaljplan saknas är nästa steg att göra en lokaliseringsprövning för att bedöma om verksamheten är lämplig enligt PBL. En sådan prövning innebär att berörda sakägare, avdelningar inom kommunen  och myndigheter har tillfället att yttra sig i ärendet.

  Därefter kommer ett beslut att fattas och oavsett utfallet kan beslutet överklagas till länsstyrelsen. Det är så processen ser ut.

  Så länge ingen stenkrossverksamhet pågår har vi ingen anledning att ingripa enligt PBL. Jag önskar dig en trevlig dag.

  Hoppas att detta var svar på dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej Susanne och Huddinge kommun. Du skriver att detta kan komma att beslutas i nämnden kan du berätta lite mer om detta? Hur och när ? Hur blir detta ett nämndärende?
  Med vänlig hälsning,
  Carolina Waldenborg 

  Carolina
 • Tack. Då är det bara fråga 6 jag väntar svar på sedan två månader tillbaka. 

  En följdfråga på fråga 4: går det att få ta del av bullermätningarna ni har gjort vid tillfällena ni räknar upp? Långt efter juli 2018 påstod ni att impulsljud inte var relevant med hänvisning till domar och nu svarar ni att en bedömning genomfördes i juli...

  Verksamheten är visserligen anmälningspliktig, men ni har gjort ett aktivt val när ni beslutat att stenkrossen inte ska tillståndsprövas, att påstå något annat är bara dumt. Enligt er egen hemsida ska anmälan av krossning göras enligt 9 kap 6 § miljöbalken.

  Så här står det i 9 kap 6a § miljöbalken:
  "Även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §, får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön."

  Buller och damm kan räknas som betydande olägenheter.

  Om ni vill skapa en vettig boendemiljö för oss kommuninvånare i närheten av Hammardal så har ni fortfarande möjlighet att initiera en tillståndsprövning tillsynsvägen (enligt Naturvårdsverkets handbok 2003:5, kap 3.4). "Om en verksamhet medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön, får tillsynsmyndigheten i enskilda fall förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd."

  Men det antar jag att ni redan känner till.
  Hillevi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.