Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns det regler för hur gifta/sambo får arbeta tillsammans

Vi undrar hur regelverket i Huddinge ser ut när det gäller hur gifta/sambo tillåts arbeta tillsamans. Får man jobba på samma avdelning, ha likartade arbetsuppgifter, sitta i samma grupper, möten osv, åka gemensamt på konferenser tex. Finns det inte risk för olyckliga hänsynstagande, jävssituationer eller rent av oegentligheter, att man tex stämpar ut åt varandra. Känner till mist ett par jobbat många år sida vid sida. Tycker att det väcker lite frågeteckan i största allmänhet, och sticker i ögonen på många, något det gjort under lång, lång tid.

Kommentarer

 • Hej Lindali,

  Personaldirektör Henric Magnusson svarar så här:

  Av Huddinge kommuns rekryteringsprocess framgår att rekrytering av anhöriga inte får förekomma, det vill säga att en chef får inte rekrytera en närstående.

  Det finns dock som du skriver par som arbetar inom samma enhet. Att arbeta inom samma enhet som sin partner kräver att man är professionell i sitt yrkesutövande och att detta inte påverkar arbetsgruppen eller arbetets utförande negativt. Om det skulle ha en negativ påverkan har Huddinge kommun som arbetsgivare ett ansvar att hantera situationen, likväl som medarbetarna är skyldiga att medverka till en lösning.
  Om oegentligheter uppdagas ska dessa hanteras utifrån det arbetsrättsliga ramverket.
  Vad gäller jävsituationer styrs vi i vårt agerande av 6 kap. 25 §kommunallagen regler om jäv. Dessa förtydligas genom riktlinjer (Huddinge kommuns författningssamling, HKF 9941). För att ytterligare förtydliga och reglera hur vi agerar har Huddinge kommun utarbetat ett förslag till etisk kod, vilken bland annat behandlar jävssituationer. Denna kommer inom kort till kommunfullmäktige för beslut.

  Hälsningar

 • Tack för info, då finns det helt uppenbart lite att jobba på. (Om man arbetar med sin partner är det då professionellt att t ex åka på gemensamma konferenser, kunna ta ut cirka 8 veckors gemensam sommarsemester varje år, driva varandras hjärtefrågor med mera??)

 • Hej igen Lindali,

  så här besvarar Henric din andra fråga:

  Hej,

  Chefen har ansvar för att leda och fördela arbetet med verksamhetens bästa i fokus. Semesterplanering ska följa lag och avtal och även här ska chefen tillse att verksamheten fungerar. Återigen, uppstår negativa följder av de situationer du nämner har chefen ett ansvar att vidta åtgärder likväl som medarbetarna har en skyldighet att medverka i dessa.

  Med vänliga hälsningar

  Henric Magnusson
  Personaldirektör

  Har du ytterligare frågor kan du även ringa oss på telefonnummer 08-535 301 00.

  Hälsningar

 • Det är alltså helt ok att åka på samma konferenser om man är ett gift par, och jobbar inom samma område, då borde det väl finnas all möjligheter i världen att informera varandra om innehållet i konferensen, eller hur?? Det sticker verkligen i ögonen på andra kollegor och är ett slöseri med kommunala skattemedel. Andra arbetsgivare har tydlig policy kring detta. Varför har inte Huddinge det???

 • Hej,

  Personaldirektör Henric Magnusson svarar så här:

  All kompetensutveckling ska vara verksamheten till gagn och ligga i linje med de mål som vi arbetar mot. Om det skulle finnas gifta par, som du tar upp i din fråga, i samma arbetsgrupp ska inte de särbehandlas vad gäller utvecklingsinsatser. För att ge bra service inom våra verksamheter behöver våra medarbetare ständigt utvecklas för att vi över tid ska ha en god måluppfyllelse.

  Med vänliga hälsningar,

 • Hej!

  Nedanstående svar kommer från Åsa Brunqvist på Personalavdelningen, Kommunstyrelsens förvaltning.

  "Rekrytering av anhöriga får inte förekomma. Detta regleras i förvaltningslagen samt jävsbestämmelser. Huddinge kommun har från och med 2013 valt att förtydliga rekryteringsprocessen med detta tillägg. Detta gäller alla anställningsformer.

  I de fall där det skulle finnas ett befintligt anställningsförhållande mellan chef och anhörig direktrapporterande medarbetare ska närmast överordnad chef involveras i lösningen.

  Vad gäller jävsituationer styrs vi i vårt agerande av 6 kap. 25 §kommunallagen regler om jäv. Dessa förtydligas genom riktlinjer (Huddinge kommuns författningssamling, HKF 9941). För att ytterligare förtydliga och reglera hur vi agerar har kommunfullmäktige fattat beslut 2014-09-08 om etisk kod, vilken bland annat behandlar jävssituationer.

  Huddinge kommun ska ha en god verksamhet där oegentligheter aldrig ska uppstå. Du kan vända dig till närmast överordnad chef eller personalenheten vid social- och äldreomsorgsförvaltningen."

  Med vänliga hälsningar,

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.