Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Detaljplan för Vidja, etapp 2

Har Mark och Miljödomstolen tagit något beslut ännu som gör att kommunstyrelsen kan godkänna detaljplan II för Vidja. Tiden rinner iväg och som kanske i sin förlängning gör att man blir ointresserad av detaljplanens genomförande samt att man blir frustrerad över kommunstyrelsens underhaltiga besluts
Från det ena till det andra, har jag en fråga om det är möjligt att utnyttja Attefallsregler om att kunna göra en tillbyggnad på 15 kvm. Alltså utan bygglov men med godkännande av byggstart.

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.

  Den 13 november 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att endast en mindre del av detaljplanen för etapp 2 upphävs, i övriga delar står antagandebeslutet fast. Den undantagna delen rör tre fastigheter och avser tillfartsväg. Övriga yrkanden och överklaganden avslås av domstolen.

  Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft den 4 december 2017.

  Angående din andra fråga - Ja du kan utnyttja attefallsregler för en tillbyggnad av en huvudbyggnad på tomt på 15 kvadratmeter och du inte redan nyttjat attefallsregeln för något annat på tomten.

  Du kan läsa mer om attefallsreglerna och vad du behöver skicka in här.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Hej, så rent utsagt är detaljplan 2 godkänd? Finns det någon bild på området?

  Mvh Eric Berglund
 • Hej igen.

  Beslutet från mark- och miljödomstolen kan fortfarande överklagas. Om det inte har gjorts det den 4 december vinner detaljplanen laga kraft.

  Ja det finns bild och illustration av området här.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej igen.

  Jag ville bara meddela om att den 30 november 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att deras dom den 13 november överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att vi nu inväntar mark- och miljööverdomstolens beslut om att pröva eller avslå överklagan. Det går inte att säga när det beslutet förväntas ske.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej
  Hur ser det ut med antagandet av detaljplanen och de överklaganden som gjordes nu senast. När kan vi vänta oss ett beslut?
  Martin Lekarewicz
 • Hej.

  Det handläggarna skrivit på Huddinges hemsida är

  "Den 30 november 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att deras dom den 13 november överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att vi nu inväntar mark- och miljööverdomstolens beslut om att pröva eller avslå överklagan. Det går inte att säga när det beslutet förväntas ske."

  Vi kan alltså inte ge ett besked om när ett beslut kommer att ske ännu.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej!Nu när planen vunnit laga kraft 6.2.18.....när kan man börja bygga?Jag antar att jag kan söka bygglov redan nu lr hur?
  mvh Catja E-B
  Catja Blom
 • Hej.

  Det stämmer att planen har vunnit laga kraft den 6 februari 2018.
  Ja du kan söka bygglov nu för det du önskar, invänta sedan beslut och startbesked. (2018-02-20 OBS! Jag har misstolkat detta. Bygglov ges endast efter att genomförandetiden har påbörjats, vilket är 4-5 år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Sök därför inte bygglov förrän efter genomförandetiden har påbörjats. Jag återkommer inom kort med mer utförlig information.) 

  Själva processen för hur det går till kan du se här.
  Här kan du också se vilka handlingar som behövs för vilka byggnader.

  Jag önskar dig en trevlig dag.
  Adam Servicecenter
 • Det va glada nyheter!
  Finns det någon uppfattning om när arbetet kommer sättas igång för etapp 2?
  Martin Lekarewicz
 • I och med att du redigerat ditt svar ovan Adam, så hoppas jag att du kan svara på mina frågor nedan. Tack på förhand!

  1. Betyder ditt inlägg att vi tidigast kan ansöka om bygglov om 4-5 år (2022-2023)?

  2. Varför är det andra regler om genomförandetid för etapp 1 och 2?  Etapp 1(om jag minns rätt) tog det ca 2 år tills allt var klart från att den vunnit laga kraft. Varför skiljer det?

  3. Varför startar genomförandetiden först 4-5 år efter att laga kraft vunnit? Eller vad betyder det egentligen?

  4. Kommer arbetsplatsen och upplägget av sten/grus vara samma som för etapp 1 (på fältet) även denna gång? Vårt hus vätter mot fältet och det var snudd på olidligt med konstant höga ljud av tex stenkross (?) under arbetet med etapp 1. Fasar för etapp 2 som verkar pågå i många fler år än så (större område)? Kan du redovisa för hur lång tid det kommer ta? Känns som en evighet.. 

  5. Borde inte kommunen jobba för en förkortad införandetid? Till förmån för alla...

  6. Vad betyder "förskjuten genomförandetid" för oss?

  Susanne
 • Hej
  Jag skulle gärna få svar på föregående frågor.

  Martin Lekarewicz
 • Hej igen.
  Här kommer handläggarnas svar på era frågor.

  1)      Finns det någon uppfattning om när arbetena kommer att sättas igång för etapp 2?

  a.      Ja, 4 kv. 2019 beräknas de första arbetena kunna påbörjas med utbyggad av gator. Utbyggnaden planeras bli klar 5-6 år efter att den påbörjats.

  Just nu pågår detaljprojekteringen för utbyggnad av gator och annan allmän plats inom Vidja Etapp 2. Detaljprojekteringen pågår fram till 2021.

  2)      Stämmer det att det inte kommer att gå att söka/beviljas bygglov förrän om 4-5 år?

  a.       Inga bygglov kommer att beviljas innan den förskjutna genomförandetiden har passerat, vilken är 4-5 år beroende på vart i detaljplanen fastigheten ligger.

  3)      Varför är det olika genomförandetider för etapp 1 och 2?

  a.      Genomförandetiden i etapp 2 är förskjuten med anledning av att byggtrafiken gällande gatorna inte ska pågå samtidigt som byggtrafiken för privata fastigheter. Det är många gator som ska byggas ut med mycket byggtrafik som kommer att köra på gatorna.

  4)      Varför startar genomförandetiden först 4-5 år efter att detaljplanen har vunnit lagakraft?

                                                                i.     Se svar ovan.

  5)      Finns det någon tidplan för utbyggnaden och kommer ”arbetsplatsen och upplägget avsten/grus vara samma som för etapp 1”?

  a.       Se fråga 1. Arbetsplatsen är ännu inte bestämd, men troligt kommer etableringsytan som användes i etapp 1 vara aktuell att använda för ombyggnationen av gatorna i etapp 2.

  6)      Borde inte kommunen jobba för en förkortad införandetid?

  a.       Se fråga 3.

  7)      Vad betyder ”förskjuten genomförandetid”?

  a.       Det betyder att genomförandetiden inte börjar förens 4-5 år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft. Före genomförandetidens början får bland annat bygglov för åtgärder enligt detaljplanen inte ges.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam

  Adam Servicecenter
 • Det va ju sagt att man skulle börja direkt när detaljplanen trätt laga kraft. Varför den tvära ändringen? Hur kan det ta ett år att bara börja?
  Ni ger ingen anledning till varför bygglov inte kommer att beviljas innan förskjuten genomförandetid passerat bara att det är så. Jag önskar ett mer utförligt svar på den frågan.
  Är det inte bättre att påbörja det så det är klart tills vatten och gator är färdigt. Annars kommer det dröja ytterligare många månader innan man kan påbörja sitt bygge!
  Ni har hållit på med det här i 20 år nu och det är helt ofattbart att det ska ta 4-5 år från att planen trätt laga kraft. Tid att planera arbetet har ni absolut haft och ni har dessutom redan genomfört etapp 1 där ni lärt er massor och kunnat utvärdera för att effektivisera för etapp 2.

  Jag tycker inte att de svaren ni ger är tillfredställande och saknar motivering med tanke på hur mycket kommunen har lovat de senaste 20 åren har vi rätt till mer ärliga svar.

  Är det inte så att ni bara inte har budgeterat för det här arbetet under den här femårsperioden vi är i nu och därför börjar ni inte tidigare?

  Detaljplanen är ju satt och kriterierna är fastställda för att ett bygglov ska bli godkänt så varför kan man inte redan nu få skicka in sina ritningar till er så vi som fastighetsägare kan påbörja vårt planeringsarbete inför våra byggen i god tid så att byggena går så smidigt och snabbt som möjligt när vi väl är där.

  Mvh Martin
  Martin Lekarewicz
 • Hej
  Jag undrar när jag kan förvänta mig svar på mina frågor?

  Mvh Martin
  Martin Lekarewicz
 • Hej.

  Jag har fått ett svar från handläggarna på dina frågor.

  Den förskjutna genomförandetiden var kommunicerad redan under plansamrådet, det framgår på plankartan där samma bestämmelse finns för samrådshandlingen.

  Såhär stod det i planbeskrivningen i samrådshandlingen, och samma skrivning har funnits med hela vägen till antagandet:

  Genomförandetiden är 15 år och har en förskjuten genomförandetid som är anpassad efter tiden det tar att bygga ut gator och ett allmänt vatten- och avloppssystem i området.

  Själva utbyggnaden måste förberedas med detaljprojektering, upphandlande av entreprenör och annan samordning innan den kan påbörjas.

  En lärdom från etapp 1 var just att det i vissa skeden var privat och kommunal byggtrafik samtidigt på gatorna, något som försvårade utbyggnaden av gatorna.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej Adam
  Får påbörja sitt privata bygge innan vatten och vägar är färdiga om man har ett godkänt bygglov?
  Jag önskar fortfarande få svar på frågan varför man inte kan få skicka in ansökan om bygglov tidigare och få dem godkända nu när detaljplanen trätt laga kraft? Vad är anledningen till att Huddinge inte vill påbörja det arbetet? Det betyder att det kommer ta många månader från det att vägar och vatten färdigställts innan man kan få ett bygglov godkänt och ni kommer bli överbelastade med det arbetet istället för att sprida ut det på 4-5 år som är den förskjutna genomförandetiden. Vi som planerar bygga när allt är klart behöver god tid på oss att planera i tid och även vi hitta entreprenörer som ska genomföra våra byggen.
  Jag anser tillsammans med många i Vidja att ni borde visa en större vilja att effektivisera och påskynda den här processen då vi har väntat i många år nu och varit extremt tålmodiga.
  När gick upphandlingen ut för entreprenörer och när är avslutsdatum för den?
  Sen önskar jag även svar på frågan om Vidja etapp 2 är budgeterat inom den här 5 års budgetperioden?

  Så för att sammanfatta de konkreta frågor jag önskar svar på så är det följande:
  1. Får påbörja sitt privata bygge innan vatten och vägar är färdiga om man har ett godkänt bygglov?
  2. Varför kan man inte skicka in och få bygglov godkänt nu när detaljplan trätt laga kraft? vilken är anledningen?
  3. När gick upphandlingen ut för entreprenörer och när är avslutsdatum för den?
  4. ÄR Vidja etapp 2 budgeterat inom den här 5 år budgetperioden?
  Mvh Martin
  Martin Lekarewicz
 • Hej.

  Jag har åter skickat vidare dina frågor till handläggarna och inväntar nu svar.

  Med vänliga hälsningar,
  Adam Servicecenter
 • Hej igen.

  Jag har inte fått svar på alla dina frågor ännu, men jag uppdaterar det här svaret när jag fått dessa.

  Får man påbörja sitt privata bygge innan vatten och vägar är färdiga om man har ett godkänt bygglov? 

  Om man har ett godkänt bygglov med startbesked får man påbörjat att bygga. För slutbesked måste man dock ha vatten och avloppslösning. Observera att bygglov inte kommer att kunna beviljas innan genomförandetiden påbörjats.

  Varför kan man inte skicka in och få bygglov godkänt nu när detaljplan trätt laga kraft? vilken är anledningen?

  Bygglov ges inte förrän genomförandetiden påbörjats. Detta för att undvika en alltför tung byggtrafik. Vidjavägen är den enda vägen in till området och mycket byggtrafik kommer att gå på den.

  När gick upphandlingen ut för entreprenörer och när är avslutsdatum för den?

  Upphandling av entreprenör har inte påbörjats.

  Är Vidja etapp 2 budgeterat inom den här 5 år budgetperioden?

  Budgeten för totala utbyggnaden av etapp 2 är satt. Sen kan det hända att tidsplanen förskjuts framåt eller bakåt, och då blir det en avvikelserapportering från den ursprungliga prognosen. Prognosen ändras sedan årligen om avvikelse förekommer, ex kan upphandlingen av entreprenad överklagas och dra ut på tiden, vilket medför att utgifter behöver budgeteras över nästkommande år. Totala budgeten ändras dock inte för att projektet skjuts i tiden.

  Med vänliga hälsningar,

  Adam Servicecenter
 • Hej,

  Jag är spekulant på ett hus som ligger på Kattugglevägen (område 2) och har två frågor.
  1) Finns det något i den kommande byggnationen i området som skulle kunna sänka värdet på nuvarande fastigheter såsom att delar av tomt tas i anspråk, större genomfartsled precis utanför tomten etc etc.
  2) Ungefär vad kan kostnaden bli att ansluta till kommunalt vatten/avlopp om det är en bergig tomt man bor på?

  Vill även passa på att säga att den här chatten verkar väldigt bra eftersom boende kan få svar på frågor snabbt!

  Mvh
  Ronny
  Ronny Pettersson
 • Hejsan Ronny,

  Tack för dina frågor och vad kul att höra att du uppskattar vårt frågeforum.

  Din första fråga är lite klurig att svara på. Utbyggnaden av gatorna kommer att ske i enlighet med den nya plankartan och arbetet kommer att ske uppdelat i etapper. Det finns en del information om omvandlingen i området på vår hemsida, inklusive kontaktuppgifter till kommunens projektledare.

  Din andra fråga får jag hänvisa dig till Stockholm vatten och avfall för att du ska få ett exakt svar på vad kostnaden kommer att bli. Planen i Vidja är att bygga ett lättrycksavloppssystem, så kallat LTA-system för att minimera ingreppen på bergiga tomter. Kontakta gärna Stockholm vattens kundtjänst för att få svar på vad anslutningsavgiften kommer att bli.

  Vänliga hälsningar,
  Lisa

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.