Till senaste kommentaren

Kan jag bygga attefallshus och uterum på prickad mark ?

Hej!
Vilka regler gäller för Attefallshus och prickad mark?
Om det inte går kan jag bygga ett uterum på 15 m2 i stället på den prickade marken? Måste jag ha lov från grannen om det blir närmare tomtgränsen än 4,5 m?

Kommentarer

 • Hej Anders och tack för din frågor!

  Du får placera såväl så kallade "attefallshus" som "attefallstillbyggnader" på prickmark, men det finns en del andra regler du måste följa. Om du vill placera dem närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom detaljplanerat område.

  Eftersom det säkert är många med dig som är intresserade av att läsa mer om vad som gäller för den här typen av byggnader och tillbyggnader, kommer jag beskriva reglerna lite mer ingående här nedanför.

  Attefallshus
  Ett attefallshus, alltså en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostad på maximalt 30 m², får strida mot områdets detaljplan. Det får alltså uppföras även på prickmark. Däremot får det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område. Det får dessutom bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

  Det finns även andra kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att bygga ett attefallshus, till exempel att:
  • taknockshöjden är högst 4,0 meter
  • byggnaden är fristående
  • byggnaden inte uppförs vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla (inom kulturmiljöinventerat område tillåts attefallshus i regel inte)
  Boverkets hemsida finns mer uttömmande information om kriterier och krav som ska vara uppfyllda.

  Innan du kan börja bygga ditt attefallshus måste du skicka in en anmälan om åtgärd till bygglovsavdelningen och invänta startbesked.

  Uterum som "attefallstillbyggnad"
  Att bygga till en huvudbyggnad med ett uterum räknas som en tillbyggnad. Normalt kräver det bygglov och då ska åtgärden vara förenlig med detaljplanen som gäller i området. Det krävs dock normalt inte bygglov för att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med en högst 15 m² stor tillbyggnad som inte är högre än husets nock.

  En sådan bygglovsbefriad tillbyggnad, en så kallad attefallstillbyggnad, får strida mot detaljplanen och uppföras på prickmark. Den får däremot inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område

  Det finns fler kriterier som ska vara uppfyllda, exempelvis att tillbyggnaden:
  • får ha en bruttoarea på maximalt 15,0 m²
  • inte uppförs vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla (inom kulturmiljöinventerat område tillåts attefallshus i regel inte)
  Mer uttömmande information om kriterier och krav som ska vara uppfyllda finns på Boverkets hemsida.

  Även när du vill uppföra en attefallstillbyggnad måste du skicka in en anmälan om åtgärd till bygglovsavdelningen och invänta startbesked.

  Hoppas informationen är till hjälp!

  Med vänliga hälsningar,
  Susanne Servicecenter
 • Tack för bra information.  Men jag är osäker på vad som gäller avståndet  till befintlig byggnad. Och om det är olika för Friggebod  o Attefallhus. FInns det brandkrav?
 • Hej I.M  och välkommen med dina frågor!

  Vad gäller avstånd mellan byggnader så finns inga exakta minimimått men det ska gå att komma mellan och underhålla byggnaderna.

  Gällande brandkraven kan du läsa allt om på Boverkets hemsida.
  Det är olika brandkrav om attefallshuset är en självständig bostad, ett så kallat komplementbostadshus eller om det är en komplementbyggnad, exempelvis ett garage.

  Hoppas detta var svar på dina frågor annars är du välkommen tillbaka.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej
  Förstår fortfarande inte en sak. Vi tänker bygga ett attefallshus på 30kvm. Men, kan vi också bygga ett uterum på vår befintliga altan?

  Med vänlig hälsning,

  Z.U.
 • Hej Z.U. och tack för din fråga.

  Det är en del att hålla reda på då det gäller attefallsreglerna. Anmälan om åtgärd enligt attefallsreglerna tillåter följande:

  •  Du kan bygga en komplementbyggnad på 30 m².
  •  Du kan göra två takkupor.
  •  Du kan bygga en tillbyggnad på huset på 15 m².


  Du säger att du vill göra ett uterum på din altan. Om uterummet byggs som nytt krävs ett bygglov för tillbyggnad. Vill du glasa in en befintlig uteplats och taket redan är lovprövat sedan tidigare krävs bygglov för fasadändring.

  Hoppas detta tillsammans med bilden har tydliggjort lite mer vilka regler du har att gå efter.
  På bilden ser du alla bygglovsbefriade åtgärder du kan göra på din fastighet om du inte råkar bo i ett område som är kulturmiljöinventerat där attefallsåtgärder inte är tillåtna.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Hej,
  Med anledning av information i tråden har jag ett par nya frågor:
  För vår samfällighetsförening finns kartor (detaljplan) från 1968 som anger att man inte får bygga t ex attefallshus/friggebod på prickmark. I era här uppe säger ni att man visst får bygga friggebod på prickmark bara man följer gällande regler om avstånd, storlek, information till grannar osv.
  Anledningen till att jag frågar är bl a för att boende i föreningen fått en anonym tillsynsanmälan mot sig gällande byggnad på prickmark. Vi i föreningen är osäkra på vad som gäller eftersom vi hittar så många olika uppgifter.
  Får man bygga på föreningens prickmark eller inte?
  Och räknas samfällighetsföreningen som en granne till privat mark så att de enskilda hus-/markägarna måste be samfällighetsföreningen också om lov innan man bygger t ex friggebod?

 • Hej M.N. och tack för dina frågor.

  Det som beskrivs i tidigare svar och som du ser på bilden är det som
  gäller alltså rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några plan-
  bestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas. I Plan- och bygglagen (PBL) kan du läsa alla regler rörande friggebodar.

  I en detaljplan från år 1968 har man knappast ha kunnat skriva in särskilda regler för varken friggebod (myntades cirka år 1980) eller attefallshus (år 2014) eftersom de är nyare påfund.

  På din fråga om man får bygga en friggebod på föreningens prickmark måste du kontakta bygglovsavdelningen, bygglov@huddinge.se och eventuellt söka om bygglov eftersom en privatperson enbart kan bygga en friggebod på sin egen tomt utifrån de regler som gäller och inte på föreningens mark.

  Samfällighetsföreningen räknas som en granne och väljer någon av era grannar att bygga en friggebod närmare än 4,5 m från fastighetsgränsen ska ni tillfrågas före det och det bör dokumenteras skriftligt inför framtiden.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Tack så mycket för svar! Jag har tyvärr råkat formulera mig oprecist angående prickmark:
  Detaljplanen säger att pricmark inte får bebyggas - helt rätt att det inte står något om friggebod eller attefallshus! 😀
  Friggeboden finns på privat mark inom samfällighetens område. Prickmark enligt detaljplanen ovan.


 • Glömde tillägga att jag sitter med i en samfällighetsstyrelse och just nu försöker vi bena ut vilka regler som gäller för privat mark också i förhållande till samfällighetsföreningens mark (allmänningar, mark mellan hus etc.). Därav bl a min fråga om föreningen räknas som granne.

 • Hej igen M.N.,

  Om en ägare till ett radhus med tomt ska bygga en friggebod gäller reglerna ovan och att hen ska fråga alla sina grannar om den planeras byggas närmare än 4,5 m från gränsen. Gränsar tomten till en annan granne eller flera grannar i radhuslängan och eventuellt till allmän mark i samfälligheten ska alla frågas om avståndet.

  Det är till styrelsen hen ska vända sig då det gäller samfällighetens mark. Observera att hen inte kan få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom detaljplanerat område men ni har ju detaljplan som du skrivit tidigare.

  Hoppas detta är svar på dina funderingar annars är du välkommen att höra av dig igen.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • vad händer om man bygger på u-mark (prickad mark) och de senare ska förläggas ledningar där? Måste ledningsägaren står för nedmontering/rivning och sedan återställning eller är det upp till fastighetsägaren?
 • Hej Terese,

  Om det står i detaljplanen att den prickade marken är reserverad för ledningar brukar vi inte rekommendera att man bygger sitt attefallshus just där men det är tillåtet.

  Har man byggt på den marken får fastighetsägaren vidta åtgärder som möjliggör att de som behöver utföra jobb kommer åt sina ledningar.

  Önskar dg en god fortsättning på det nya året.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej igen
  Det är inga ledningar där idag utan det är u-mark för framtida bruk. 

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.