Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan jag bygga Attefallshus och uterum på 15 m2 på prickad mark?

Hej!
Vilka regler gäller för Attefallshus och prickad mark?
Om det inte går kan jag bygga ett uterum på 15 m2 i stället på den prickade marken? Måste jag ha lov från grannen om det blir närmare tomtgränsen än 4,5 m?

Kommentarer

 • Hej Anders och tack för din frågor!

  Du får placera såväl så kallade "attefallshus" som "attefallstillbyggnader" på prickmark, men det finns en del andra regler du måste följa. Om du vill placera dem närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom detaljplanerat område.

  Eftersom det säkert är många med dig som är intresserade av att läsa mer om vad som gäller för den här typen av byggnader och tillbyggnader, kommer jag beskriva reglerna lite mer ingående här nedanför.

  "Attefallshus"
  Ett attefallshus, alltså en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostad på maximalt 25 kvadratmeter, får strida mot områdets detaljplan. Det får alltså uppföras även på prickmark. Däremot får det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område. Det får dessutom bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

  Det finns även andra kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att bygga ett attefallshus, till exempel att:
  • taknockshöjden är högst 4,0 meter
  • byggnaden är fristående
  • byggnaden inte uppförs vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla (inom kulturmiljöinventerat område tillåts attefallshus i regel inte)
  Boverkets hemsida finns mer uttömmande information om kriterier och krav som ska vara uppfyllda.

  Innan du kan börja bygga ditt attefallshus måste du skicka in en anmälan om åtgärd till bygglovsavdelningen och invänta startbesked.

  Uterum som "attefallstillbyggnad"
  Att bygga till en huvudbyggnad med ett uterum räknas som en tillbyggnad. Normalt kräver det bygglov och då ska åtgärden vara förenlig med detaljplanen som gäller i området. Det krävs dock normalt inte bygglov för att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte är högre än husets nock.

  En sådan bygglovsbefriad tillbyggnad, en så kallad attefallstillbyggnad, får strida mot detaljplanen och uppföras på prickmark. Den får däremot inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område

  Det finns fler kriterier som ska vara uppfyllda, exempelvis att tillbyggnaden:
  • får ha en bruttoarea på maximalt 15,0 kvadratmeter
  • inte uppförs vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla (inom kulturmiljöinventerat område tillåts attefallshus i regel inte)
  Mer uttömmande information om kriterier och krav som ska vara uppfyllda finns på Boverkets hemsida.

  Även när du vill uppföra en attefallstillbyggnad måste du skicka in en anmälan om åtgärd till bygglovsavdelningen och invänta startbesked.

  Hoppas informationen är till hjälp!

  Med vänliga hälsningar,
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.